แบบประเมินคุณลักษณะตาม P.R.C. Spirit

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

นักเรียนประเมินตนเอง
ครูศาสนกิจประเมิน นักเรียนประเมินเพื่อน


คำอธิบาย

แบบประเมินคุณลักษณะตาม P.R.C. Spirit เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะตาม P.R.C. Spirit ได้แก่ รัก(To love) เอื้ออาทร (To care) แบ่งปัน (To share) ช่วยเหลือ(To help) และ เสียสละ(To sacrifice)