บันทึกการแจกนม

 
 
 Login :    
 Password :    
   

Login และ Password ให้ใช้รหัสประจำตัวครู ตามที่ใช้ในโปรแกรมงานวิชาการ
(ถ้าใครยังไม่ได้สร้างรหัสผ่าน ให้ใช้รหัสครูแทนรหัสผ่านไปก่อน)