บันทึกความเห็นครู (รายงานคะแนนกลางภาค)

 
 
Login :    
Password :    
 

Login และ Password ให้ใช้รหัสประจำตัวครู ตามที่ใช้ในโปรแกรมงานวิชาการ